Kết luận chính thức về tranh cãi trai tập gym là trai gay