Sau Sài Gòn, người Hà Nội lại được ôm trai đẹp 6 múi