10 ngày đầu năm: Noo Phước Thịnh lộ nội y, Trọng Hiếu quên khóa quần