Có hay không tình bạn giữa trai thẳng và trai cong?